تۊنسن (توانستن) tunəsən

 صرف فعل گیلکی تۊنسن

این فعل در گۊیش‌های دیگر زبان گیلکی به شکل‌های تؤنسن، تینسن و تانستن نیز واگۊیه می‌شود.

 

¤ ماضی حالت۱ (تۊنستم، تۊنستی، تۊنست، …)

 مثبت : بؤتۊنسم، بؤتۊنسی، بؤتۊنس، بؤتۊنسیم، بؤتۊنسین، بؤتۊنسن

 منفی : نؤتۊنسم، نؤتۊنسی، نؤتۊنس، نؤتۊنسیم، نؤتۊنسین، نؤتۊنسن

———————————

¤ ماضی حالت۲ (می‌تۊنستم، ..)

 مثبت : تۊنسم، تۊنسی، تۊنس، تۊنسیم، تۊنسین، تۊنسن /tunəsən/

 منفی۱ : نؤتۊنسم، نؤتۊنسی، نؤتۊنس، نؤتۊنسیم، نؤتۊنسین، نؤتۊنسن

منفی۲ : مننسم، مننسی، مننس، مننسیم، مننسین، مننسن /mənnəsən/

———————————

¤ ماضی حالت۳ (توانسته باشم، ..)

مثبت : تۊنسه‌بۊم، تۊنسه‌بی، تۊنسه‌بۊ، تۊنسه‌بیم، تۊنسه‌بین، تۊنسه‌بۊن

منفی : نؤتۊنسه‌بۊم، نؤتۊنسه‌بی، نؤتۊنسه‌بۊ، نؤتۊنسه‌بیم، نؤتۊنسه‌بین، نؤتۊنسه‌بۊن

مثال: أخر تۊنسه‌بۊم، تی وأسه انجام دنم (=اگر توانسته باشم [بتونم] برات انجام می‌دم)

———————————

¤ مضارع حالت۱ (بتۊنم، …)

 مثبت : بؤتۊنم، بؤتۊنی، بؤتۊنه، بؤتۊنیم، بؤتۊنین، بؤتۊنن

 منفی : نؤتۊنم، نؤتۊنی، نؤتۊنه، نؤتۊنیم، نؤتۊنین، نؤتۊنن

———————————

¤ مضارع حالت۲ (می‌تۊنم، …)

 مثبت : تۊنم، تۊنی، تۊنه، تۊنیم، تۊنین، تۊنن /tunən/

 منفی۱ : نؤتۊنم، نؤتۊنی، نؤتۊنه، نؤتۊنیم، نؤتۊنین، نؤتۊنن

 منفی۲ : مننم، مننی، مننه، مننیم، مننین، مننن /mənnən/

یک پاسخ ارائه کنید