تیر برق

هیتا سیتاره ، سو نزنه

خئیَم

ایتا تیر برق بَبَم

شمه کوچه مئن

 

واگردان فارسی :

 

هیچ ستاره ای سوسو نمی زند

می خواهم

تیرک برق باشم

میان کوچه ی شما

یک پاسخ ارائه کنید