جارو

گیله قصه : گیلˇقصه یأ خوش بأمویید.

ایمشبˇقصه: جارو

نیویشتن کس(نویسنده):مهناز اصلی

 ایجرأ: مهناز اصلی

لهجه : بندر انزلی

دیچین واچین(ادیت): اردشیر لرد


…می کیتأبأنˇجمأ کۊدم بشم تهرأن…می مأر ایتأ سأک پورˇمؤرغأنه ؤ زیتۊن پرورده ؤ سیر بأورده.
– أنم بؤبؤر تی خألهٰ ره. ایتأ سیبتیلˇجأرۊ هم ایسه
بۊگؤفتم نه مأر!… مرأ خجألت گیره…جأرؤ فأکشم أز أنزلی ببۊرم تهران!

یک پاسخ ارائه کنید