حالات خوابیدن در زبان گیلکی

⚡️ حالات خوابیدن در زبان گیلکی

دؤمبره (دیمبرۊ، دمرۊ)

دیماجؤر

یه‌پلی (یه‌وری)

 

🔰 چند مثال:

🔵 دؤمبره زیمی سر کته بؤ.

(فارسی: دمر بر روی زمین افتاده بۊد)

🔵 دیماجؤر نۊخؤس خاوخۊره کۊنی.

(فارسی: به پشت نخواب خرؤپف می‌کنی)

🔵 وچه’ یه‌پلی بۊخؤسأن.

(فارسی: بچه رؤ به پهلۊ بخوابۊن)

یک پاسخ ارائه کنید