حرف اضافه «جی، جه، جا» در زبان گیلکی

⚡️حرف اضافه «جی، جه، جا» در گویش‌های مختلف زبان گیلکی، معادل «از» و «با(به وسیلهٔ)» در زبان فارسی است و بر اساس دستور زبان گیلکی به صورت پس‌آیند در جمله قرار می‌گیرد:

🔵 کۊرا جی بۊمأی؟

(واگردان:از کدۊم‌ور اۊمدی؟)

🔵 ماشین أجی بؤشؤ!

(واگردان: با (به وسیله) ماشین رفت!)

 

در گویش‌های مختلف زبان گیلکی، تحت تأثیر زبان فارسی، گاهی آشفتگی‌هایی در دستور ایجاد می‌شود که با کمی دقت می‌توان از بروز آن جلوگیری کرد.

🔰چند نمونه از این آشفتگی‌ها و صورت‌های صحیح در زبان گیلکی:

✖️صورت آشفته: کیتاب’ جه من فأگیفت.

➖فارسی واگردان: کتاب را از من گرفت.

✔️صورت صحیح: کیتاب’ می جا فأگیفت.

 

💡در جملهٔ آشفته علاوه بر اینکه جای “جه” و “من” عوض شده، صورت ضمیر ملکی “می” نیز تبدیل به فاعلی “من” شده است.

➕صورت آشفته: از کؤره دؤنی؟

➖فارسی واگردان: از کجا می‌دۊنی؟

✔️صورت صحیح: کؤره جی دؤنی؟

✖️صورت آشفته: از اۊیه جی هنده وگردسی؟

➖فارسی واگردان: از اۊنجا دؤباره برگشتی؟

✔️صورت صحیح: اۊیه جی هنده وگردسی؟

✖️صورت آشفته: یته از می رفیقان مره بؤگۊت

➖فارسی واگردان: یکی از رفیق‌هام به من گفت

✔️صورت صحیح: یته می رفیقان مره بؤگۊت

 

یک پاسخ ارائه کنید