چن وخته
غروبَ تماشا نوکودی؟
با نئسایی وارشَ جیر
هیستاَ بی
یا ایتا درختَ خب نیگا نوکودی
چن وخته هاَ؟
فقط بئسایی
حسرتَ تی دیل جوکودی!

 

ترجمه..

چند وقت است
غروب خورشید را تماشا نکرده‌ای؟
یا نماندی زیر باران
خیس شوی
یا یک درخت را خوب تماشا نکرده‌ای
چند وقت است هان؟
فقط ماندی
حسرت بر دلت ریختی!

یک پاسخ ارائه کنید