آدم

بؤستن دوبؤم

هَنی مَرَ

هوایی بوکود حوّا !

 

واگردان فارسی :

 

آدم

داشتم می شدم

باز هم

هوایی و سرکش ام کرد حوّا !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید