خانه ی رفیعی

نخستین دست آورد علمی موزه در زمنیه ثبت شیوه های واچینی و دوباره چینی خانه های سنتی روستایی درجلگه شرق گیلان. این کتاب شرح گزارش گروه معماری موزه میراث روستایی گیلان در واچینی و دوباره چینی خانه رفیعی می باشد.

ناشر : تهران، نشر معین، ١٣٨۶

یک پاسخ ارائه کنید