خولی دار

خولی دار ِ تی تی یان َ

باد ببؤرد

اون ِ ر ِ

تاسیانی بمأنَست.

 

واگردان فارسی :

 

شکوفه های درخت آلوچه را

باد برد

او را با دلتنگی اش

واگذاشت .

 

 

یک پاسخ ارائه کنید