دبسئن (بستن) Dabesən

صرف فعل گیلکی  :دبسئن/ فارسی  :بستن

گویش شرق گیلان؛ کلاچای

 

¤ ماضی ساده (بستم …)

 مثبت : دبسئم (dabesəm) دبسی  دبسئه  دبسیم  دبسین  دبسئن

 منفی : دنبسئم (danebesəm) دنبسی  دنبسئه  دنبسیم  دنبسین  دنبسئن

———————————

¤ ماضی نقلی (بسته) » دبسئه

———————————

¤ ماضی بعید (بسته بودم …)

مثبت : دبسئه بؤم /  بی  / بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

منفی : دنبسئه بؤم /  بی  / بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

———————————

¤ ماضی التزامی (بسته باشم …)

مثبت : دبسئه بۊم/  ببی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

منفی : دنبسئه بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

———————————

¤ ماضی استمراری (می بستم …)

 مثبت :  دبسئم (dabesəm) دبسئی   دبسئه   دبسئیم   دبسئین   دبسئن

منفی :  دنبسئم(danebesəm)  دنبسئی   دنبسئه   دنبسئیم   دنبسئین   دنبسئن

———————————

¤ ماضی تمنایی (می بستم …)

 مثبت : دبسئه نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی : دبسئه ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

 منفی : دنبسئه نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم می بستم …)

مثبت : دبسئه دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

منفی : دبسئه دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

———————————

¤ ماضی نقلی مستمر ?

مثبت : دبسئه دأرم/  دأری/  دأره/  دأریم/  دأرین/  دأرن

منفی : دبسئه ندأرم/  ندأری/  ندأره/  ندأریم/  ندأرین/  ندأرن

———————————

¤ ماضی ابعد ?

مثبت : دبسئه دأشتم/ دأشتی/ دأشت/ دأشتیم/ دأشتین/ دأشتن

منفی : دبسئه ندأشتم/ ندأشتی/ ندأشت/ ندأشتیم/ ندأشتین/ ندأشتن

———————————

¤ مضارع اخباری (می بندم …)

 مثبت : دبسنم (dabesenem)  دبسنی  دبسنه  دبسنیم  دبسنین  دبسنن

 منفی : دنبسنم (danebesenem)  دنبسنی  دنبسنه  دنبسنیم  دنبسنین  دنبسنن

  ———————————

¤ مضارع التزامی (ببندم …)

 مثبت : دبسم (dabesem)  دبسی  دبسه  دبسیم  دبسین  دبسن

 منفی : دنبسم (danebesem)  دنبسی  دنبسه  دنبسیم  دنبسین  دنبسن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم می بندم …)

 مثبت : دبسئه  درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : دبسئه دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

———————————

¤ فعل امر  :  دبس  (ببند)
¤ فعل نهی :  دنبس  (نبند)

 

یک پاسخ ارائه کنید