درگئنتن (آویزان کردن) dərgentən

 صرف فعل گیلکی درگئنتن/ فارسی آویزان کردن

 

¤ ماضی ساده

 مثبت : درگئنتم، درگئنتی، درگئنت، درگئنتیم، درگئنتین، درگئنتن

 منفی : دنرگئنتم، دنرگئنتی، دنرگئنت، دنرگئنتیم، دنرگئنتین، دنرگئنتن

مثال: پیرهنء درگئنتم (=پیراهن رؤ آویزان کردم)

———————————

¤ ماضی نقلی (آویزان کرده) » درگئنته /dərgente/

———————————

¤ ماضی بعید (آویزان کرده بۊدم، …)

مثبت : درگئنته‌بؤم، درگئنته‌بی، درگئنته‌بؤ، درگئنته‌بیم، درگئنته‌بین، درگئنته‌بؤن

منفی : دِنِرگئنته بؤم/ بی/ بؤ/ بیم/ بین/ بؤن

ؤ (o)

———————————

¤ ماضی التزامی (آویزان کرده باشم …)

مثبت : درگئنته بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

منفی : دنرگئنته بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

ۊ (u)

———————————

¤ ماضی تمنایی (آویزان می‌کردم، …)

 مثبت :درگئنته نابؤم، نابی، نابؤ، نابیم، نابین، نابؤن

 منفی1 : درگئنته ننابؤم، ننابی، ننابؤ، ننابیم، ننابین،  ننابؤن

 منفی2 : دنرگئنته نابؤم،  نابی، نابؤ، نابیم، نابین، نابؤن

مثال: أخر مره بؤته بی، مۊ پیرهنانء درگئنته نأبؤم (=اگه بهم می‌گفتی، من پیراهن‌ها رؤ آویزان می‌کردم)

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم آویزان می‌کردم، …)

مثبت : درگئنته دؤبؤم، دبی، دؤبؤ، دبیم، دبین، دؤبؤن

منفی : درگئنته دننه‌بؤم، دننه‌بی، دننه‌بؤ، دننه‌بیم، دننه‌بین، دننه‌بؤن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم آویزان می‌کنم، …)

 مثبت : درگئنته درم، دری، دره، دریم، درین، درن

 منفی : درگئنته دننم، دننی، دننه، دننیم، دننین، دننن

———————————

¤ مضارع اخباری (آویزان می‌کنم، …)

 مثبت : درگئنم، درگئنی، درگئنه، درگئنیم، درگئنین، درگئنن /dərgenəm/

 منفی : دنرگئنم، دنرگئنی، دنرگئنه، دنرگئنیم، دنرگئنین، دنرگئنن

———————————

¤ فعل امر  : درگئن (=آویزان کن)
¤ فعل نهی : دنرگئن (=آویزان نکن)

یک پاسخ ارائه کنید