دریا فقد کاسپین

خابِ مئـــن خوفتابؤم، دوخاده «زرخ پوتار»

مَـرَ دوخاده ویریز ، آی گیله مـرد ، آی برار

« دریا فقَد کاسپین » ، نـه خزر و نه مزر

هرکی بوگوفته «خزر» ، اونَ بوگو زهرمار!

 

واگردان فارسی :

 

در میان خواب بودم که «زرخ پوتار » صدای ام زد

صــــــــدای ام بــــرخیز ، ای گیله مرد ، ای برادر

« دریـا فقط کاسپین » نــــــه خــــزر و مَـــــــــزَر

هرکسی گفت « خزر » بـــــــه او بگو زهر مار !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید