دوبیتی های گیلکی2

(یک بام ودوهوا)

گرفتار عی بام ودوهوا-بید

هزارجوری اونا-تفسیر-بدابید

امان یک بام داریم با صد-هواپس

شومان هرگز-چنین بامی بیدابید؟!

 

برگردان بفاسی

شما درقدیم برای یک بام ودو هوا

-هزار جور طول وتفسیر مطرح میکردید

ما یک بام داریم با هزار جور هوای متنوع-

اگر جای ما بودید چکار میکردید؟

 

——————————

 

(بسوخته کوه)

امان ازسوخته کوه باموییم -امروز

آمی خورجین پور از آه وغم وسوز

رگ وریشه آمی شین-آتشا گیفت

نیدی تاریخ به چشم خود -عاجور- روز

 

برگردان بفارسی

ماازسرزمین سوخته میاییم

کوله بارمان پرازدرد ورنج است

-شاخ وبرگ وریشه امان اتش گرفت وخاکستر شد-

چنین روزی ایا درتاریخ تکرارشده تابحال

 

————————-

 

خودکرده راتدبیرنیست

نی یه- خودکرده یا-هیچ چاره سازی

حالا واسی-به خورد کرده بسازی

خداوندا-تونم بی گی فتی-بدجور

آمی -احساسه ناجورا-به بازی

 

برگردان بفارسی

خودکرده را هیچ تدبیری نیست

باید زیانهای انرا بپذیری

ماخیلی احساساتی عمل کردیم

خداهم احساس مارا ببازی گرفته

 

—————————-

 

طمطراق پدر

بمیرم جانه پیر-تی طمطراغه

تی اون نیم ایزگری -نور-چراغه

بوکودی- آمرا -تو شاخ شمشاد

گول عمرا -بنی -باغ و-بولاغه

 

برگردان بفارسی

پدرجان فدای رنج وگرفتاری هات شوم

وفدای آب باریکه رزقی که به آن قناعت کردی

بخاطر پرورش من ودرراه انجام این مسیولیت

عمرنازنینت را صرف تلاش وکوشش کردی

 

—————————-

 

داغ پدر

پیره داغا بیداعیم د-ماره- مرد

دره جان کنشا-با آهینه -سرد

آمی دوش کی عی سه زخم وزگیلی

نی گیره -لات چویه مرد ونامرد

 

برگردان بفارسی

ما داغ پدرنازنین را دیده ام

دیگر داغ ناپدری برایمان چون اب خوردن است

دوش ما-زیرتابوتش زخمی شده

قادربه گرفتن گوشه تابوت ناپدری نیست

 

———————-

بی بو وخاصیت

بوخوردی هفت گاوه لاغرا تو

بوبوردی هفت تا-گاو چاقا- ازرو

آمان هف ساله قحطی-جا- جی وی شتیم

نی دیم از تو -ایزه -خاصییت وبو

 

برگردان بفارسی

هفت سال به بهانه خشکسالی

هفت سال هم به بهانه قناعت مارا فریب دادی

هرسازی که زدی رقصیدیم

اما هیچ حرکت مثبتی ازو ندیدیم

 

——————————————-

 

عمرتلف شده

اجل عمری داره نظر به سویم

اونه چوم سنگه ومن مثل سبویم

می دنبال سر دوبو وقت جوانی

حالا آموندره از روبرویم!!!

 

برگردان بفارسی

اجل یک عمردرتعقیب من بود

ترس ازمرگ زندگی را بمن حرام کرده بود

اون موقع اجل ازپشت سرم میامدانقدرازو وحشت داشتم

حالا که با اجل روبه رو هستم -چکنم

 

———————-

 

سفارش به دیوانه

بوکوددیوانه یا-عاقل سفارش

تل انبار کنار وانکونی آتش؟!

بوگفت دیوانه -کی درسر-دی نی بوم

مرا خوب -یادبدی-کاری با-ارزش

 

برگردان بفارسی

عاقلی به دیوانه ایی سفارش کرد

مباداکناراین انباراتش روشن کنی-وانرا به اتش بکشی

دیوانه گفت-بهچوجه این کارقشنگ توی ذهنم نبود

عجب کارارزنده ایی بمن یاداوری کردی

 

——————————

 

مشکلات عاقلی

عی تا دیوانه ناخبرعاقلا بو

جواز بی خیالیش باطلابو

اونه عاقل گبان ناشتی خریدار

دچار چون و چندین مشکلا بو

 

برگردان بفارسی

روزی یک دیوانه ناگهان عاقل شد

وقتی عاقل شدمشکلات فراوانی برایش پیش امد

حرفهای عاقلانه اش را کسی نمی پذیرفت

چندین برابر زمان دیوانگی -با مشکل روبرو شد

 

 

(یک بام ودوهوا)

گرفتار عی بام ودوهوا-بید

هزارجوری اونا-تفسیر-بدابید

امان یک بام داریم با صد-هواپس

شومان هرگز-چنین بامی بیدابید؟!

برگردان بفاسی

شما درقدیم برای یک بام ودو هوا

-هزار جور طول وتفسیر مطرح میکردید

ما یک بام داریم با هزار جور هوای متنوع-

اگر جای ما بودید چکار میکردید؟

——————————

 

(بسوخته کوه)

امان ازسوخته کوه باموییم -امروز

آمی خورجین پور از آه وغم وسوز

رگ وریشه آمی شین-آتشا گیفت

نیدی تاریخ به چشم خود -عاجور- روز

برگردان بفارسی

ماازسرزمین سوخته میاییم

کوله بارمان پرازدرد ورنج است

-شاخ وبرگ وریشه امان اتش گرفت وخاکستر شد-

چنین روزی ایا درتاریخ تکرارشده تابحال

————————-

 

خودکرده راتدبیرنیست

نی یه- خودکرده یا-هیچ چاره سازی

حالا واسی-به خورد کرده بسازی

خداوندا-تونم بی گی فتی-بدجور

آمی -احساسه ناجورا-به بازی

برگردان بفارسی

خودکرده را هیچ تدبیری نیست

باید زیانهای انرا بپذیری

ماخیلی احساساتی عمل کردیم

خداهم احساس مارا ببازی گرفته

—————————-

 

طمطراق پدر

بمیرم جانه پیر-تی طمطراغه

تی اون نیم ایزگری -نور-چراغه

بوکودی- آمرا -تو شاخ شمشاد

گول عمرا -بنی -باغ و-بولاغه

برگردان بفارسی

پدرجان فدای رنج وگرفتاری هات شوم

وفدای آب باریکه رزقی که به آن قناعت کردی

بخاطر پرورش من ودرراه انجام این مسیولیت

عمرنازنینت را صرف تلاش وکوشش کردی

—————————-

 

داغ پدر

پیره داغا بیداعیم د-ماره- مرد

دره جان کنشا-با آهینه -سرد

آمی دوش کی عی سه زخم وزگیلی

نی گیره -لات چویه مرد ونامرد

برگردان بفارسی

ما داغ پدرنازنین را دیده ام

دیگر داغ ناپدری برایمان چون اب خوردن است

دوش ما-زیرتابوتش زخمی شده

قادربه گرفتن گوشه تابوت ناپدری نیست

———————-

بی بو وخاصیت

بوخوردی هفت گاوه لاغرا تو

بوبوردی هفت تا-گاو چاقا- ازرو

آمان هف ساله قحطی-جا- جی وی شتیم

نی دیم از تو -ایزه -خاصییت وبو

برگردان بفارسی

هفت سال به بهانه خشکسالی

هفت سال هم به بهانه قناعت مارا فریب دادی

هرسازی که زدی رقصیدیم

اما هیچ حرکت مثبتی ازو ندیدیم

——————————————-

 

عمرتلف شده

اجل عمری داره نظر به سویم

اونه چوم سنگه ومن مثل سبویم

می دنبال سر دوبو وقت جوانی

حالا آموندره از روبرویم!!!

برگردان بفارسی

اجل یک عمردرتعقیب من بود

ترس ازمرگ زندگی را بمن حرام کرده بود

اون موقع اجل ازپشت سرم میامدانقدرازو وحشت داشتم

حالا که با اجل روبه رو هستم -چکنم

———————-

 

سفارش به دیوانه

بوکوددیوانه یا-عاقل سفارش

تل انبار کنار وانکونی آتش؟!

بوگفت دیوانه -کی درسر-دی نی بوم

مرا خوب -یادبدی-کاری با-ارزش

برگردان بفارسی

عاقلی به دیوانه ایی سفارش کرد

مباداکناراین انباراتش روشن کنی-وانرا به اتش بکشی

دیوانه گفت-بهچوجه این کارقشنگ توی ذهنم نبود

عجب کارارزنده ایی بمن یاداوری کردی

——————————

 

مشکلات عاقلی

عی تا دیوانه ناخبرعاقلا بو

جواز بی خیالیش باطلابو

اونه عاقل گبان ناشتی خریدار

دچارچون وچندین مشکلا بو

برگردان بفارسی

روزی یک دیوانه ناگهان عاقل شد

وقتی عاقل شدمشکلات فراوانی برایش پیش امد

حرفهای عاقلانه اش را کسی نمی پذیرفت

چندین برابر زمان دیوانگی -با مشکل روبرو شد

 

 

یک پاسخ ارائه کنید