دونیا او به بره اونه خئو به نه

به قلم و با پژوهش؛ محمود اصغری/نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

موضوع ؛ لاجونی مَثَل/ دونیا، اَو بَه بَره، اونه، خئو به-نه (اگرسیل بیاد و دنیارا آب باخودش ببرد، اورا که بی خیال است، خواب می برد!)

لاجونئین، وقنی خوانَن، درمورد یک کسی که بی خیاله و مسئولیت احساس نوکونه، حرف بزه نَن. گونَن؛ ” اگه دونیا، اَو بَبَره، اونه، خئو به-نه!
نوکونه= نمی کند
حرف بَزه نَن= حرف بزنند
گونَن= می گویند
آو= آب
خئو=خواب

برگردان فارسی= لاهیجانی ها، وقتی که می خواهند بگویند که فلانی، بی خیال است و احساس مسئولیت نمی کند، این مَثل را به کار می برند؛” اگه دونیا، آو به-بَره، اونه خئو به-نه! ( اگر دنیارا آب ببره، اون آدم بی خیال و بی مسئولیت را خواب می برد!)

شَمه،شمه دوره وَر، آدمه بی خیال بَدین؟ اوشونی که؛ اگه دونیا، آو ببره، اوشونه، خئو به-نه

شَمه جون، ساق بَبون

 

 

یک پاسخ ارائه کنید