دچئن (مرتب کردن) Dechən

صرف فعل گیلکی : دچئن/ فارسی : مرتب چیدن

گویش شرق گیلان؛ کلاچای

 

¤ ماضی ساده (مرتب کردم …)

 مثبت : دچئم (dechəm) دچی (dechi)  دچه دچیم دچین دچئن

 منفی : دنچئم (denechəm)  دنچی  دنچه  دنچیم  دنچین  دنچئن

 ———————————

¤ ماضی استمراری (مرتب می کردم …)

 مثبت :  دچئم (dechəm)  دچئی   دچئه   دچئیم   دچئین   دچئن

منفی :  دنچئم (denechəm)  دنچئی   دنچئه   دنچئیم   دنچئین   دنچئن

 ———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم مرتب می کردم …)

مثبت : دچئه دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

منفی : دچئه دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

———————————

¤ ماضی تمنایی (مرتب می کردم …)

 مثبت : دچئه نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی : دچئه ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

 ———————————

¤ ماضی نقلی ( مرتب کرده ) »  دچئه

———————————

¤ ماضی بعید (مرتب کرده بودم …)

مثبت : دچئه بؤم /  بی  / بؤ /  بیم /   بین / بؤن

منفی : دچئه بؤم /  بی  / بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

———————————

¤ ماضی التزامی (مرتب کرده باشم …)

مثبت : دچئه بۊم/ بی/  بۊ/  بیم/  بین/   بۊن

منفی : دچئه بۊم/ بی/  بۊ/  بیم/  بین/   بۊن

———————————

¤ ماضی نقلی مستمر ?

مثبت : دچئه دأرم/  دأری/  دأره/  دأریم/  دأرین/  دأرن

منفی : دچئه ندأرم/  ندأری/  ندأره/  ندأریم/  ندأرین/  ندأرن

———————————

¤ ماضی ابعد ?

مثبت : دچئه دأشتم/ دأشتی/ دأشت/ دأشتیم/ دأشتین/ دأشتن

منفی : دچئه ندأشتم/ ندأشتی/ ندأشت/ ندأشتیم/ ندأشتین/ ندأشتن

———————————

¤ مضارع اخباری (مرتب میکنم …)

 مثبت : دچینم (dechinəm)  دچینی   دچینه    دچینیم  دچینین  دچینن

 منفی : دنچینم (denechinəm)  دنچینی  دنچینه  دنچینیم  دنچینین  دنچینن

———————————

¤ مضارع التزامی (مرتب بکنم …)

 مثبت : دچینم (dechinəm)  دچینی  دچینه  دچینیم  دچینین دچینن

 منفی : دنچینم (denechinəm) دنچینی  دنچینه  دنچینیم  دنچینین دنچینن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم مرتب میکنم …)

 مثبت : دچئه  درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : دچئه دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

———————————

¤ فعل امر  :  دچین   (مرتب کن)
¤ فعل نهی :  دنچین   (مرتب نکن)

———————————

¤ افعال مجهول  :

دچئه بؤبؤ (مرتب شد) / دچئه نئه (مرتب شده است) / دچئه نابؤ (مرتب شده بود)

یک پاسخ ارائه کنید