دیاره

آفتاو ِ نئسابؤ

سیتاره ئن ِ خنده خنده مئن

شَو ، مای َ اوساده

دیاره زئن دره !

 

واگردان فارسی :

 

در نبود آفتاب

در خنده ی تمسخر ستاره ها

شب ، ماه را برداشته

دارد دف می زند !

 

یک پاسخ ارائه کنید