دیل دَوَستن

هَتو خنده خنده اَمرَ

دیل دَوَستم

تِه چومانا

مرَ بوسوجانائی

بوگوفتم « آخ »

بوگوفتی

مِه پئر درد

کورشا بؤستم

بوگوفتی

مِه سر ِفی دا !

 

واگردان فارسی :

 

همین طور به خنده و شوخی

دلبسته شدم

چشمان ات را

سوزاندی ام

گفتم « آخ »

گفتی

درد پدرم

خاکستر شدم

گفتی

فدای سرم !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید