رضاالاغ بان

گیله قصه : گیلˇقصه یأ خوش بأمویید.

ایمشبˇقصه: رضاالاغ بان

نیویشتن کس(نویسنده): انسیه خسروی بلالمی

 ایجرأ: انسیه خسروی بلالمی

لهجه : رودسری

دیچین واچین(ادیت): اردشیر لرد

اسبه کورئنه بیجار کاره آماده گود. سر آخر سره که د بیجارونه با ماتور کئشتن رضا خو الاغونه سواری و باربری وئسن آماده گود.

برنج بار و گاوونه علف باره آماده گود..

یک پاسخ ارائه کنید