رهبری و ایدوئولوژی در جنبش جنگل

جنبش جنگل یکی از مهم‏ترین جنبش‏های سیاسی در تاریخ معاصر ایران است که از سال 1333ﻫ‏.ق. مبارزات خود را بر ضد استعمار و استبداد آغاز کرد. اما در طی حدود هفت سال مبارزه، سرانجام نتوانست به اهداف خود ـ که در احیای نظام مشروطه، طرد بیگانگان و حفظ استقلال کشور خلاصه می‏شد ـ دست یابد. ازاین‌رو، در این اثر کوشش بر این است تا از منظر آسیب‌شناختی و تحلیل محتوایی منابع، علل و عوامل ناکامی جنبش واکاوی شود. در این میان به‏نظر می‏رسد که دو عامل اصلی، یعنی نقش رهبری و ایدئولوژی سیاسی، نسبت به دیگر عوامل مؤثر، در ناکامی جنبش از اهمیّت بیشتری برخوردار است. از این رو، این دو عامل ـ که دیگر مسائل جنبش را نیز تحت‏الشّعاع خود قرار می‏داد ـ محورهای اصلی این پژوهش را تشکیل می‏دهد.

پدیدآورندگان : ابوطالب سلطانیان

یک پاسخ ارائه کنید