زیبا و پر از غرور و شورانگیزی
حق داری اگر از همه می پرهیزی

از روز جزا بترس، از بس که مدام
آتش به دل خلق خدا می ریزی

یک پاسخ ارائه کنید