زنگه لوله

جه مِه دیلسردی

مِه اَرسو

زنگه لوله دَوَسته

مِه چوم جأ

 

واگردان فارسی :

 

از دلسردی ام

اشگ من

قندیل بسته است

برچشم ام

 

یک پاسخ ارائه کنید