ز

زء خرشه = اولین شیرگاو پس از زایش
زَئله = زهره
زِئن = زدن
زاک = بچه ، فرزند
زاما = داماد
زانوغاب = کاسه زانو
زبیل = زنبیل
زای = بچه
زپه = شکوفه
زردگوش = حرف نشنو
زردی = یرقان

زرج = کبک
زکزای = برو بچه
زلزله = جیرجیرک
زمات = زمان
زن پئر = پدر زن
زنمار = مادر زن
زواله = آفتاب نیمروز
زهر = اسهال
زهله = زهره
زیزا = زبون

زیبیل = زنبیل

یک پاسخ ارائه کنید