ساتراپی

“ساتراپی”یا کی شناسیدی.هوخانمِ فیلمسازی کی پاریس ایسا،انِ جدِاباد رشتِ شینه دی.

گویده “مادام”ی کی “موحد”داستانِ مییان،سبزه میدان اودس، کی شیم پیره سرا – ماکمه داره خرسِ گودِده.

بیسِ هشتِ مورداد کی “کبلا کیجا”و اوستاسرا میطروبان(دیلبر واردشیر ایسا بود یا نه،نانم)اشتی کونان کوچه خانمان دکفده ابِ لب،زرجوبِ روخانِ پوردِ جیرشاه موجسمه به کولا گیرده،اورده شهرداری میدانِ سوکو سرنهده،بازون ایلجاربرده خیابانِ شیکِ توده ینِ دوکانانِ چاپو کونه ده،هو روز مقرسر ، هوا کی تاریک دکفه،هه خانمِ اقاجان خو سویدِ پیرانِ یخه ارو وسورخِ فوکولا  کانه،ایتا شندره لیباس دوکونه،دوزه کولانِ مانستان،بپا بپا خورا فارسانه رودباررو  گاراژا

(بیلاوارث روز توماما بوستنی نوبو،می خون فاسوخت تاشب دکفت )

– ایتا “دوج کامانکار”کی تهران شوئن دوبو سوارا به.

تا خوده “ناصرخسرو”چوم چومه سر ننام ))

چن ما بازون تر انِ زن وزاکم خوشانِ باروبندیلا دودِده تامتولازه شده تهران.بعدم ایجانایی کوچ کونده شده پاریس.

هه خانم ساتراپی کی او وختان قونداقه زاک بو،الان خوره لاب ایتا نامدار پئله فیلمسازه ،مره ایمل بزه کی ایتا فیلم چاکوداندره  انِ نام ایسه “الو موسمما”

(می اجی هروخت  الوموسمما چاگودی انا واورسئیم:مار امرونهار چی داریم،مرا جواب دایی:تراکشاگیرم ایتا گوشه خوسم ما.)

مره فیلم ناما اوسه کوده،قراره من انِ عمو نقشا بازی بوکونم

روزِ اینقلاب “چومارسرا” جاغلانا  جما کونمه،را دکفیم شیم “جانسپار”کبلاکیجا خانه درِسر.

کبلاکیجا لا نوکونه خوسرپورا  فورانه  زنه می چوما.کفم یخ بم ،مرا تاودده ایتا پیکانِ مییان برده پورسینا.

مراکش مئن پیکان ننا بو،گاراژ پاراژان بگردستیم ایتا پژو اخوندی بیافتیم،مرا تاوداده پژومییان ببردده.

بابشم سفارت مراکش ویزا فاگیرم . بینویشتم خانم ساتراپی ره،چره مراکش؟تورکیه کی ویشتر امرا مانه تا مراکش.

نانم بلگی انه خانی یه کی ا روزان ارمنن خانی تورکیه وفرانسه مییان جینگیر مینگره.

چن تا سماکم با می ارا جک وجورا کونم ببرم. بیسپورم میره چنتا گمج ودونه گرک و ایتا زیبلکو تاهبه سر دسبیج مایی یم اوسه کونید،اگرم ببه چن دس اشپل وکال باقلا اجورچیانم  بد نییه،رشتِ”کوچی میدانا”با “کازابلانکا”بازارمییان را تاودم.

0

امرو بوشوم “اوف برادوی”فیلما بیدم. “گلشیقته” یم بازی کونه.کئور خوره  ده  ناجه ننا.

اخ می دیل خایه تابستان ال عطش،ناخبر وارش ِ جیر ای جور هیستا بم کی می کش ِپیران می جان ِ گئنا دوچوکه و واندایه،اوتوکی گول شیفته شین دوچوکسته بو، بازون دوبا گیرم سوک هتوبشم تا دورشران ِ دور،دوربین ام می پیشاپیش “تراولینگ” بوکونه.کارگردانم هله هله نگه “کات” .

یک پاسخ ارائه کنید