سبز خاطره

جه بوشو باهار

هچّی نمأنسته

جغرَز

سبز خاطره

 

واگردان فارسی :

 

از بهار رفته

چیزی

برجای نمانده است

جز خاطره ای سبز

 

یک پاسخ ارائه کنید