سوکول خیس

دریا کؤله زنه

کؤله کؤله

فُکنه ساحیل ِ سر

سوکول ِخیس

 

واگردان فارسی :

 

دریا موّاج می شود

موج موج

ستاره دریایی

بر ساحل می ریزد

 

یک پاسخ ارائه کنید