شال پایی شوان

خَبَرزه

رنگ َ گیفتن دره

شال پایی شوان

دیل مِه سینه دینی یه

 

واگردان فارسی :

 

خربزه

دارد رنگ می گیرد

در پاس شبانه ی شغال ها

دل ، در سینه من نیست

 

یک پاسخ ارائه کنید