شعرهای پارک- قصۀ 9

از این نیکمت به آن نیمکت

به دنبال گمشده ای است،یا بهانه ای

که درد دل کند

 

گیلکی:

اَزا نیمکت به او نیمکت

گومه بوسته رِ گرده،

یا بهانه رِ

کی درد دیل بوکونه

یک پاسخ ارائه کنید