شعر 1-3

او چره سر ایسام/
کی واچردم –
تاریخ ِ بی جاجیگایی جا.

فاکش ِ کؤله
مرا وئر زئن نتانه.

تام تومی نی _یم
اوشانان/
تاختا دئند موتورسوارانا
خط بزند
خط بزند
هفتا _
کؤلا.

باد ِ واجاورده:
چارتا خالت
دورسسته جان
دونه زندان -م/
نی-یم.
ایسام
پاپروس بدس……..

برگردان:

روی همان نقطه ایستاده ام/ که کندم/ از بی جا مکانی ی تاریخ.
موج رباینده/ از من عبور نمی تواند بکند.
سکوت نیستم/ ازما بهتران(اجنه)/ بتازانند موتورسوارها را/(تا) خط بزنند/ خط بزنند/ هفت تپه را.
بالا اورده ی باد:/چند خرده سفال/ جان ِگسیخته و/ دوتا زندان -هم نیستم.
هستم/ با سیگاری در دست.
سپتامبر 2020کلن

یک پاسخ ارائه کنید