شعر 4-3

دوره راشئن ِ رادوارم
وِوین وؤراز
بی نم نم ِ ایازه هیتا اواز
کؤلکاله
پسازه
.
.
.
تی ره گردمه
تفتازه

برگردان :

عابر راه های دور و درازم/ یله و رها / بی نم نم شبنم ِ هیچ اوازی
پریش/ پس زده /… /
به جستجوی توام/تب الود

یک پاسخ ارائه کنید