شعر 8-1

بکتابش ابتین ِ ره

چی شا نیویشتن/
جیویشتن
ویریشتن
جهندم دره بویا دیهه
خبر.

برای بکتاش ابتین
چه می شود نوشت
رهایی یافت
برخاست
بوی دره جهنم می دهد/خبر.

یک پاسخ ارائه کنید