پاییز
رخصا دره
ولگان مئن
میز
پیرابو
تاسیانی جا
دوتا ایستکان چئیی
ایتِه
مرِه
ایتِه
تی نئسایی رِه…
خاطره‌ن
دود کونه ده
می لبان سر

 

برگردان :

پاییز/ می‌رقصد/میانِ برگها/میز/پیر شده از دلتنگی/دو استکان چای/یکی برای خودم/یکی برای نبودنت…/ خاطره‌ها/دود می‌شود/بر لبانم

(پاییز ٩٨- خُمام)

 

یک پاسخ ارائه کنید