شَوانه ابران

شَوانِه ابران

کنار بوشوئید

ما غولطه بوخورد

رووار ِ مئن !

 

واگردان فارسی :

 

ابر های شبانه

کنار رفتند

ماه غوطه زد

در آب رودخانه !

 

یک پاسخ ارائه کنید