شکل‌های متفاوت یک پیشوند در گویش‌های مختلف زبان گیلکی

⚡️ شکل‌های متفاوت یک پیشوند در گویش‌های مختلف زبان گیلکی و مقایسه‌ی آن با دیگر پیشوندهای تقریبا هم‌شکل که عملکردی متفاوت دارند:

 

✔️ در زبان گیلکی «و(وی)/ف(فی)ۊ(اۊ)» شکل‌های متفاوت یک پیشوند در گویش‌های مختلف است. چند مثال:

 

🔰 (فارسی: جمع کردن چیزی از رو جایی)

🔴 چابؤک: وچئن (ve-chen)

🔴 رۊدسر: فیچئن (fi-chen)

🔴 رشت: اۊچیئن (ou-chien)

🔴 فؤمن: وۊچیئن (vu-chien)

 

🔰 (فارسی: بالا رفتن از چیزی)

🔴 چابؤک: وچکسن (ve-chekesan)

🔴 اشکور: فچکسن (fe-chekesan)

🔴 رۊدبار: اۊچۊکستن (ou-chukestan)

🔴 رشت: وچۊکستن (va-chukestan)

 

🔰 (فارسی: برگرفتن/برستاندن از رو چیزی؛ برداشتن)

🔴 کلأچئه: وگیتن (ve-gitan)

🔴 لنگرۊد: ویگیتن (vi-gitan)

🔴 رشت: اۊسادن (ou-sadan)

 

💡 نکته: عملکرد این پیشوند با عملکرد پیشوند «وا» متفاوت است. چند مثال از پیشوند «وا»:

🔵 واگیتن (va-gitan)

(فارسی: کنترل کار از دست خارج شدن)

🔵 واچئن (va-chen)

(فارسی: برچیدن آنچه که چیده شده بوده)

🔵 واگردستن (va-gardastan)

(فارسی معادل: بازگشتن؛ برگشتن)

 

💡 همچنین عملکرد پیشوند «و(وی)/ف(فی)/وۊ(اۊ)» با عملکرد پیشوند «فۊ(ف)/هۊ(ه)» در گۊیش‌های مختلف، متفاوت است. چند مثال از پیشوند «فۊ(ف)/هۊ(ه)» در گۊیش‌های مختلف:

🔴 فۊگۊدن (fu-gudan)

(فارسی: به سمت پایین ریختن)

🔴 فچمسن/هچمسن (fe-chemesan)

(فارسی: به سمت پایین خم شدن)

🔴 فکتن (fe-ketan)

(فارسی: به سمت پایین افتادن)

🔴 فۊشؤن/هۊشؤن (fu-shon)

(فارسی: به سمت پایین رفتن؛ غرۊب کردن [گیلکی قدیمی متۊن])

 

💡 نکته: همینطؤر پیشوند «ها(ه)/فا(ف)» در گویش‌های مختلف نسبت به پیشوندهای «فۊ(ف)/هۊ(ه)» و «و(وی)/ف(فی)/وۊ(اۊ)» متفاوت عمل می‌کند. چند مثال از پیشوند «ها(ه)/فا(ف)»:

🔵 هگیتن/ فگیفتن (ha-gitan)

(فارسی: گرفتن چیزی از کسی)

🔵 هدأن/ فادأن (ha-dashtan)

(فارسی: دادن چیزی به کسی)

🔵 هدأشتن/ فدأشتن (ha-dashten)

(فارسی: سرپا داشتن)

 

✔️ پیشوندها در زبان گیلکی ‌در گویش‌های مختلف را، با توجه به عملکرد آن‌ها، می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد:

۱. پیشوند «و(وی)/ف(فی)/وۊ(اۊ)»

۲. پیشوند «وا»

۳. پیشوند «فۊ(ف)/هۊ(ه)»

۴. پیشوند «ها(ه)/فا(ف)»

۵. پیشوند «د(دۊ/دؤ/دا)»

۶. پیشوند «ج(جی/جا)»

۷. پیشوند «در»

 

🔰 مثال‌هایی از پیشوندهای «د»، «ج» و «در»:

🔴 دۊکۊدن (du-kudan)

(فارسی: ‌در چیزی کردن؛ پوشیدن؛ ریختن)

🔴 جکفتن (je-kaftan)

(فارسی: از داخل در چیزی افتادن)

🔴 درکۊدن (dar-kudan)

(فارسی: بیرۊن کردن)

 

 

 

یک پاسخ ارائه کنید