صادق کوچکپور

صادق کوچکپور که در زمان فعالیت در نهضت جنگل به ” نایب صادق خان کوچکی ” شهرت داشت وافسرگارد جنگل بود, به سال هزارو دویست و هفتادو پنج خورشیدی در گل افزان فومن تولد یافت. بعد از مرگ پدرش میرزا بابا با عمه اش به رشت آمد ودر این شهر به مدرسه وتحصیل پرداخت وآنگاه برای ادامه تحصیل به مدرسه دارالفنون تهران رفت.

وی در سن هجده سالگی به استخدام شهربانی رشت درآمد وسپس به فعالیت در اداره فرهنگ گیلان پرداخت ودر حوالی سال ۱۲۹۵ خورشیدی به نهضت جنگل پیوست و وخدمات بسیاری در زمینه های مختلف ،به ویژه امور فرهنگی ارایه داد. وی بعد از ترور نا فرجام محمد رضاشاه در بهمن هزارو سیصدو بیست و هفت به دلیل سوابق سیاسی اش دستگیر وبعد از زندانی به بروجرد تبعید ودر همانجا درخواست بازنشستگی از فرهنگ نمود ، تااینکه سرانجام در نهم بهمن ماه هزارو سیصدو پنجاو پنج درگذشت ودر جوار مزار همسرش درقطعه چهار آرامستان(گلزار شهدا) آستانه اشرفیه به خاک سپرده شد. از وی چند پسر ودخترباقی ماند که دکتر اردشیر کوچکپور ومهندس آرش کوچکپور از جمله ی آنهاست .گفته می شود نیای این خاندان از مهاجرینی بود که گویا دوره سلطنت آغامحمد خان قاجار از گرجستان به گیلان مهاجرت کرد وسپس در گل افزان فومن سکونت اختیارنمود .

منبع تحقیق : نهضت جنگل واوضاع فرهنگی_اجتماعی گیلان وقزوین ،خاطرات نایب صادق خان کوچکپور,به کوشش سید محمد تقی میر ابوالقاسمی

منبع:کانال گیلان قدیم- کیوان پندی

یک پاسخ ارائه کنید