آفتاب بیرون نزه

می چوم وازه

قرارداد دوسته داره

خورشید مره

زودتر از اون

تی رویه فاندره

 

برگردان:

آفتاب بیرون نزده

چشمم باز است

قرارداد بسته با خورشید

زودتر از او

رخسارت را ببیند

یک پاسخ ارائه کنید