طریقه‌ی منفی کردن افعال پیشوندی در زبان گیلکی

⚡️ «ن» نفی در زبان گیلکی در افعال پیشوندی، پس از پیشوند می‌آید.

 

✔️ پیشوندها در زبان گیلکی ‌در گویش‌های مختلف، با توجه به عملکرد آن‌ها، به دسته‌های زیر تقسیم‌بندی می‌شوند:

۱. پیشوند «و(وی)/ف(فی)/وۊ(اۊ)»

۲. پیشوند «وا»

۳. پیشوند «فۊ(ف)/هۊ(ه)»

۴. پیشوند «ها(ه)/فا(ف)»

۵. پیشوند «د(دۊ/دؤ/دا

۶. پیشوند «ج(جی/جا)»

۷. پیشوند «در»

🔰 چند مثال:

🔴 وگیتن (ve-gitan)

🔵 ونگیتن (ve-ne-gitan)

🔴 واکتن (va-ketan)

🔵 وانکتن (va-ne-ketan)

🔴 فۊگۊدن (fu-gudan)

🔵 فۊنۊگۊدن (fu-nu-gudan)

🔴 هگیتن (ha-gitan)

🔵 هنگیتن (ha-ne-gitan)

🔴 دکتن (da-ketan)

🔵 دنکتن (da-ne-ketan)

🔴 جیویشتن (ji-vishtan)

🔵 جینیویشتن (ji-ni-vishtan)

یک پاسخ ارائه کنید