عاروس

کوجی کؤر

فردا عاروس

تِه عاروسک َ

جخترا دی ؟

 

واگردان فارسی :

 

دخترک

عروس فردا

عروسک ات را

فراموش می کنی ؟

 

یک پاسخ ارائه کنید