عاشقی نَقل

عاشقی نقل َ

اَرسو

کلمه ئن ِ اَمرَ

بأ نیویشتان

 

واگردان فارسی :

 

قصه ی عاشقی را

با کلمات ِ

اشگ

باید نوشت

 

یک پاسخ ارائه کنید