علفان

علفان

زار بزَئید

دشت َ

علفزار چاکودید !

 

واگردان فارسی :

 

علف ها

زاریدند

دشت را

علف زار کردند !

 

یک پاسخ ارائه کنید