علی تسلیمی

دکترعلی تسلیمی ،درسال 1340 درگسکر محله ،گوشه ی شرقی رودسر زاده شد.او در رودسر ،رشت ،تبریز ، وتهران آموزش دید ودکترای خود رادر رشته ی زبان وادبیات فارسی،درسال 1378 ازدانشگاه تهران دریافت کرد.

دکترتسلیمی از پژوهشگران پرکار است وتاکنون مقلات بسیاری در نشریات داخلی وخارجی ،ونیز چندین کتاب به چاپ رسانده است.

زمینه های پژوهشی وی ادبیات کهن ومعاصر ایران وجهان ،جامعه شناسی ،روانکاوی، اسطوره شناسی وریشه شناسی است.

دوکتاب وی ادبیات ایران (داستان)(1383)ونقدادبی (1388) جوایزی را درکشور ازآن خود کرده است.ادبیات معاصر ایران (شعر)(1383) وگذر ازجهان افسانه (1381) ازکتاب های دیگر اوست.

یک پاسخ ارائه کنید