عیدَ بینی/عید دیدنی

وازه ولنگَ دره می دیل

عید صبح

تی خوشا دهنه رِه

برگردان:

شیطنت می کند دلم

صبح عید

برای بوسیدنت

یک پاسخ ارائه کنید