فگنسن (حمله کردن) fəgənəsən

 صرف فعل گیلکی فگنسن/ فارسی حمله گردن

 

¤ ماضی ساده (حمله کردم، …)

 مثبت : فگنسم /fəgənəsəm/، فگنسی، فگنس، فگنسیم، فگنسین، فگنسن

 منفی : فنگنسم /fənəgənəsəm/، فنگنسی، فنگنس، فنگنسیم، فنگنسین، فنگنسن

———————————

¤ ماضی نقلی (حمله کرده) » فگنسه /fəgənəse/

———————————

¤ ماضی بعید (حمله کرده بودم، …)

ؤ (o)

مثبت : فگنسه‌بؤم، فگنسه‌بی، فگنسه‌بؤ، فگنسه‌بیم، فگنسه‌بین، فگنسه‌بؤن

منفی : فنگنسه‌بؤم، فنگنسه‌بی، فنگنسه‌بؤ، فنگنسه‌بیم، فنگمسه‌بین، فنگنسه‌بؤن

———————————

¤ ماضی التزامی (حمله کرده باشم …)

ۊ (u)

مثبت : فگنسه بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

منفی : فنگنسه بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

———————————

¤ ماضی تمنایی (حمله می‌گردم، …)

 مثبت : فگنسه نابؤم، نابی، نابؤ، نابیم، نابین، نابؤن

 منفی1 : فگنسه ننابؤم، ننابی، ننابؤ، ننابیم، ننابین،  ننابؤن

 منفی2 : فنگنسه نابؤم،  نابی، نابؤ، نابیم، نابین، نابؤن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم حمله می‌کردم، …)

مثبت : فگنسه دؤبؤم، دبی، دؤبؤ، دبیم، دبین، دؤبؤن

منفی : فگنسه دننه‌بؤم، دننه‌بی، دننه‌بؤ، دننه‌بیم، دننه‌بین، دننه‌بؤن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم حمله می‌کنم، …)

 مثبت : فگنسه درم، دری، دره، دریم، درین، درن

 منفی : فگنسه دننم، دننی، دننه، دننیم، دننین، دننن

———————————

¤ مضارع اخباری و التزامی (حمله می‌کنم، …)

 مثبت : فگنم /fəgənəm/، فگنی، فگنه، فگنیم، فگنین، فگنن

 منفی : فنگنم، فنگنی، فنگنه، فنگنیم، فنگنین، فنگنن

———————————

¤ فعل امر  : فگن (=حمله کن)
¤ فعل نهی : فگن (=حمله نکن)

یک پاسخ ارائه کنید