فۊبؤن (زیر چیزی بودن) fubon

صرف فعل

✔️ فۊبؤن (فارسی: زیر چیزی بودن/ به سمت پایین بودن)
صرف ماضی فعل فۊبؤن (فارسی: بود)
غرب گیلان: فۊبۊ/ فۊجه‌بۊ
شرق گیلان: فۊبؤ/ فره‌بؤ

مثال:

دارِ‌ بۊن خۊج فۊبؤ (=در زیر درخت خوج بود)

 

صرف مضارع فعل فۊبؤن (فارسی: هست):
غرب: فۊجه‌ (منفی: فۊنجه)
شرق: فره (منفی: فننه)

مثال:

دارِ جیر خۊج فۊجه (=در زیر درخت خوج هست)

یک پاسخ ارائه کنید