لابدان

سالان ِ ساله

آمِه تامشا درجک َ

لابدان

لا واتی دأره

 

واگردان فارسی :

 

سال های سال است

پنجره ی تماشای مان را

عنکبوت

تار تنیده است

 

یک پاسخ ارائه کنید