لاجونی ایشتو زئین 12

ایشتو زئن= درلفافه سخن گفتن/به در می گویند و منظور این است که “دیوار” بشنود!
در گویش لاهیجانی، به گفته کنایه آمیز، ”ایشتو زئن” گفته می شود و این کنایه ها در حضور آن کسی که منظوراو است، به کار برده می شود.
به قلم و با پژوهش؛ محمود اصغری/نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

*******************************

موضوع ؛ لاجونی ایشتو/ اُجاق کور(اجاق خاموش) /به مفهوم، بچه دار نشدن و نازا بودن یک ذوج

از قدیم نَدیمون، لاجونئین، هروقت که ایشتوسَن، یکته زن و شوهر، خیلی وقته، خانواده تشکیل بَدان، اما زاک ندانَن، گوتَن؛” ایشونه اُوجاق کوره” ، یعنی اجاق شان خاموشه، من نئن زاک بدارن.
البته، الونه-ی، خیلی دوا-درمون پیدا بوبو و تینَن زاک دار ببون، به سلامتی و دیل خوشی

برگردان فارسی= لاهیجانی ها، آن گاه که کسی، نمی تواند فرزند به دنیا بیاورد و نازا است، می گویند؛” اجاقش کور است.”

امیدوارم هیچ زن و شوهری، اوجاق کور نه-بون

 

*******************************

موضوع ؛ لاجونی ایشتو/ تام-تیم-بَزه(سکوت معنی دار!)

لاجونئین، اگر کسی موذیانه، ساکت ایسا و دونَن که مورغونه بوده، ایشتو زئنن و گونَن؛ “ تام-تیم- بَزه ایسا= سکوت موذیانه بوده”. کار خطایی بوده، نخوانه بروز بَده، تام – تیم-بَزه ایسا!

برگردان فارسی= لاهیجانی ها، آن گاه که کسی از قصد، سکوت کرده ونمی خواهد، دسته گُلی را که به آب داده، کسی متوجه شود، در باره او می گویند؛ ” سکوت معنی داری کرده است. “، سکوتی که می خواهد کسی نفهمد، جه دسته گلی به آب داده است!

تام – تیم-بَزه ایسای، چی بو-مو-نه-سه هن-نا؟

جون ساق ببین

 

یک پاسخ ارائه کنید