لاجونی ایشتو زئین 4

ایشتو زئن= درلفافه سخن گفتن/به در می گویند و منظور این است که “دیوار” بشنود!
در گویش لاهیجانی، به گفته کنایه آمیز، ” ایشتو زئن” گفته می شود و این کنایه ها در حضور آن کسی که منظوراو است، به کار برده می شود.
به قلم و با پژوهش؛ محمود اصغری/نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

*******************************

تنبیه بدنی کردن

لاجونی ایشتو= اونه جون خَرَش کونه!
برگردان فارسی= تَنَش می خاره!

 

لاجونئین، هروقت خانَنن بگون؛ فلانی کاربدی بوده و لازمه تنبیه بَبون/ گوتَن؛ “ اونه جون خارَش کونه!/بعنی ایتو ایشتو زئنَن
برگردان فارسی = لاهیجانی ها هروقت که می خواهند بگویند که فلانی، کار بدی کرده است و باید تنبیه بشود، به کنایه می گویند؛” تنش می خاره! “
کی جون خارش کونه؟

**********************************

آدم شلخته/ شَندره بی جیر/شَندَره به جور

لاجونئین به کسی که شَلَخته ایسه و به خوشه سرو وضع توجه نَدانه، گونَن؛ ” شَندره بی جیر، شَندره به جور
برگردان فارسی= لاهیجانی ها، به کسی که سرو وضع خودشو نمی رسه و بی نظم و شلخته است، می گویند؛ ” سرتا پا، بی سلیقه است و خودش را آراسته نمی کند!”
مَه از آدمی که نظم نَدانه و شَندَره بی جیروشَندَره به جوره، خوش نئانه/اَدم باید خودَشه و سرو وضعشه بَرَسه. مگه نه؟

 

*******************************

یه آدم غمگین /غوص-صا، کولاگیته دانه!

از قدیم نَدیمون، وقتی یک نفر همَش غوصه دار به نظر اَمه، لاجونئن ایشتو زئین و گوتَن؛” غوص-صا کولاگیته دانه! “

واژه های لاهیجانی به فارسی
_ کولا گیتَن= کول گرفتن
_ گوتَن= می گفتند
_ به نظر اَمه= مشاهده می شد.

برگردان کنایه لاهیجانی به فارسی
آن قدیم ها، اگر کسی درجمعی حضور داشت و همیشه غصه دار وغمگین به نظر می آمد، لاهیجانی های حاضر در مورد او می گفتند؛ همیشه غصه و غم را کول کرده است، همیشه ماتم زده است!

دونیا دو روزه، این قَدَر غوص-صا، کولا نگیر

 

 

یک پاسخ ارائه کنید