لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی112

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

چپ چپ نیگا گودَن= خصمانه نگاه کردن/معترضانه نگاهدکردن

 

_ چپ چپ نیگاه گودَن=  معترضانه نگاه کردن/ خصمانه نگاه کردن
_ لوچی زِن=  نگاه اعتراضی داشتن
_ پیلیس گیتَن=  نیشگون گرفتن
_ گَز گیتَن=  با دندان، بخشی از بدن طرف مقابل را زخم کردن
_ کَشیده زِن=  با دست، محکم به گونه های طرف مقال کوبیدن
_ موْ هَکَشِن=  موی طرف مقابل را کشیدن
_ شَتَره زِن=  با ساقه چوبین درخت، به بدن طرف مقابل کوبیدن
_ توکُن خوردَن=  لول خوردن
_ اَشَ بُن=  له شدن
_ اَشَ گوذَن=  له کردن
_ اَشَ لَش=  لِه وپِه
_ اَشَْ بُو=  لهیده/ له شده
_ عورضه=  لیاقت
_ عورضه پیدا گودَن=  لیاقت پیدا کردن
_ عورضه دَشتَن=  لیاقت داشتن

 

یک پاسخ ارائه کنید