لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی122

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

هیمه وَرجین= هیزُم شَکَن

_ هیمه= هیزُم
_ چاروادار= چهارپادار(خَرَکچی)
_ هیمه اَنبَر= انبار هیزم
_ هیمه ورجین= هیزم شکن
_ اَشَنَ بُن= معرفی شدن
_ اَشَنَ گودَن= معرفی کردن
_ مَرَکه گیتَن= معرکه گرفتن(نمایش های پهلوانی و شعبده بازی و مانند این ها، در میدان شهر)
_ مَرَکه گیر= معرکه گیر
_ وَرَکینه= معکوس
_ اَوْزین= معلق
_ دَبْ بُن= معمول بودن
_ دَبْ گودَن= معمول کردن
_ دیکُون= دُکان/ فروشگاه
_ پوشت به اَفتُوْ= مغرب
_ قود= مغرور
_ قود بُن= مغرور بودن
_ هَچی= مُفت / رایگان
_ ایسَن= ایستادگی/ مقاومت
_ مَلَخُنه= مکتب
_ فودوشتَن= مکیدن
_ تورش-شیرین= مَلَسْ

 

یک پاسخ ارائه کنید