لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی127

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

فَک= آشیانه پرندگان وحشی

_ فَک=آشیانه پرندگان وحشی، که خود ساخته اند. مانند آشیانه کلاغ و چلچله و مانند این ها
_ لانه= آشیانه پرندگان ودیگر جانوران اهلی، که انسان ها سازنده آن هستند؛ مانند ” لانه مرغ و خروس خانگی”
_ اَلوغ فَک= آشیانه عُقاب(لنگرود)
_ دُلفَک= آشیانه عقاب(رودبار)
_ سیفتَال فَک= لانه زنبور
_ نَم= نا
_ ازبینْ شُن= نابود شدن
_ نجیس= ناپاک
_ کَلْ=خام/ناپخته
_ مَرَمَرد= ناپدری
_ گوم= ناپدید
_ گوم بُن= ناپدید شدن
_ غَیْبْ= ناپسند
_ نیصفه کَره= ناتمام
_ وَده نَیتَه= ناخوانده
_ سَرفَتَرکی= ناخوانده وارد شدن
_ کول نَنْ= نارو زدن
_ اوجَق کور= نازا
_ نَزنَزی= نازالو(بچه ای که خیلی نازمی کند.)
_ نَز بَدَشته= نازپرورده
_ دیل نازوک= نازک دل
_ نَز کَشِن= نازکشیدن
_ نَزنَزی= نازو
_ نَسَز= ناسازگار
_ نَسَتَن= ناسازگاری

 

یک پاسخ ارائه کنید