لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی136

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

ذغالخونه= انبار ذغال در خانه

_ ذغالدون= انبار ذغال درخانه
_ ذغالخونه= جای انبار کردن ذغال در خانه
_ ذغالبار= بار ذغال اسب
_ چاروادار= چهارپادار/کسی که با جهارپا(اسب/قاطر)، بار حمل می کند.
_ بَمَسه= وَرَم کرده
_ کَشِنْ= وزن کردن
_ پیلیس= وِشکون
_ پیلیس گیتَن= وشکون گرفتن
_ پینَکْ= وصله
_ پینَک زِن= وصله کردن
_ دَس نماز= وضو
_ دَس نماز گیتَن= وضو گرفتن
_ وَخت= وقت
_ وَخت پیداگودَن= وقت پیدا کردَن
_ وَخت خَسَن= وقت خواستن
_ وَخت هَدَن= وقت دادن
_ وَخت دَشتَن= وقت داشتن
_ وَخت هَیْتَن= وقت گرفتن
_ وَخت گودَن= وقت کردن
_ ویل= وِل
_ لَلَ میلیْ= وَلَرم
_ ویل ویلی= وول
_ شوکوم گیری=ویار(حالی که به زنان آبستَن دست می دهد ومیل به خوردن برخی خوردنی هارا پیدا می کند.)
_ شوکوم گیری گودَن= ویار داشتن

 

یک پاسخ ارائه کنید